WERKZAAMHEDEN AANNEMINGSBEDRIJF BOUMA: damwand en regenwaterafvoeren

Zoals eerder aan u geschreven heeft het bestuur Interra (in overleg met Aannemingsbedrijf Bouma) gevraagd hun bevindingen op schrift te stellen zodat hierover tijdens de eerstvolgende / extra ALV (we hopen begin 2021) verder kunnen overleggen met u en gezamenlijk te besluiten tot een aanpak die duurzame oplossingen biedt.

 

Bevindingen Interra: tussen najaar 2015 en voorjaar 2020 is op Het Brekkense Wiel de damwand hersteld door Aannemingsbedrijf Bouma. Hierbij zijn voor een aantal regenwaterafvoeren sparingen in de nieuwe damwand aangebracht.

 

Aan de hand van een achteraf gevonden tekening is gecontroleerd of het aantal doorvoeren op de tekening overeenkomst met de werkelijkheid. Hiervoor is door de aannemer in oktober 2020 in fase 5 ter plaatse onderzoek verricht. Niet alle locaties waren toegankelijk in verband met de aanwezigheid van hagen, plantenbakken en dergelijke.

 

Op 7 locaties is door graafwerkzaamheden gezocht naar hemelwaterafvoerbuizen achter de damwand. Daarbij is op 3 van de 7 onderzochte locaties (waar volgens de tekening een doorvoer zou moeten zitten) daadwerkelijk een hemelwaterafvoer aangetroffen. De diepte van deze afvoeren ligt ongeveer op de hoogte van de onderzijde van het damwandscherm wat voor de bestaande damwand is aangebracht.

 

Voor zover bekend zijn er tot nog toe geen meldingen van overstromende dakgoten tijdens heftige regenbuien Wel zijn er een aantal meldingen bekend van wateroverlast op de pleintjes voor de woonblokken, maar het is niet duidelijk of deze wateroverlast ook voor de herstelwerkzaamheden van de damwand aanwezig was.

 

Om de hemelwaterafvoeren volgens de tekening op te zoeken en, als deze worden aangetroffen, de doorvoer door de damwand aan te brengen moet achter de damwand een aanzienlijk gat worden gegraven in de tuinen. Hierbij moet ook de na de werkzaamheden aan de damwand herstelde verharding en inrichting van de tuinen worden opgenomen en nadien worden hersteld. Dit zal veel overlast veroorzaken, waarbij het de vraag is of er wel een hemelwaterafvoer aanwezig is.

 

Gezien de overlast voor de bewoners bij het zoeken naar hemelwaterafvoeren, de vraag of deze hemelwaterafvoeren wel zijn aangelegd volgens de tekening van de vereniging en het beperkte aantal meldingen van wateroverlast adviseren wij om alleen daar waar klachten over wateroverlast zijn de oorzaak van de wateroverlast op te zoeken en te herstellen.

 

 

 

De werkzaamheden aan de walbeschoeiing worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Bouma.

Namens het bestuur van Het Brekkense Wiel (opdrachtgever) wordt de directie gevoerd door Gerrit-Jan Dijkstra van Ingenieursbureau Interra.

Praktische vragen over de uitvoering kunt u per mail stellen via brekkensewiel@interra.nl.

 

Nadere informatie over de werkzaamheden en de fasering leest u hier.

Informatie

Planning winter 2017

Fasering Het Brekkense Wiel

Voortgang walbeschoeiing 2018

 

De onderliggende stukken kunt u hier raadplegen.

Voorwaarden Bouma

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

Houtcertificaat

Wiertsema damwand advies

Antea inspectierapport

Dwarsdoorsnede damwand